Oficjalny sklep producenta

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin z dnia 01.04.2022r., który obowiązuje od dnia 15.04.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.unia-sklep.pl prowadzony jest przez Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Główna 14, 61-005 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000115949, NIP 7770001803, REGON 000418283, telefon 61 877 03 31, która jest sprzedawcą, właścicielem Sklepu oraz administratorem danych osobowych (dalej „Sklep”).

2. Kupującym jest osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej „Klient”).

3. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”). Klient akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „przeczytałem/am i akceptuję regulamin” przed złożeniem zamówienia.

4. Z ważnych przyczyn, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących regulacji prawnych, Sklep ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) informacji o dokonywanych zmianach z oznaczeniem tych zmian oraz poprzez przesłanie takiej informacji do Kupujących będących zarejestrowanymi klientami Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Wysyłki realizowane są tylko na terenie Polski.

6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę. Faktury wystawiane są tylko na adres polski.

II. OFERTA SKLEPU

1. Ceny produktów oferowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki. Wiążąca jest cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Sklep ma prawo do zmiany cen oferowanych produktów, a także wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów oraz wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień wcześniej złożonych przez Klientów.

3. Do sprzedaży na zasadach promocji przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba że szczegółowe zasady konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Oferty promocyjne umieszczane są na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl).

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedaż dokonywana jest na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu składania zamówienia zgodnie z Regulaminem.

2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu (www.unia-sklep.pl).

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) oraz zaakceptowanie Regulaminu.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie to mogło nie zostać przekazane do realizacji.

5. Zamówienie wiąże Klienta jako oferta od chwili jego złożenia, jeżeli:
a) Klient wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola formularza zamówienia oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) oraz
b) Klient zaakceptował Regulamin zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) oraz
c) Sklep niezwłocznie potwierdził przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował płatności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy, podany przez niego podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku dostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem, Sklep skontaktuje się z Klientem, drogą elektroniczną na adres mailowy lub telefonicznie na numer telefonu, podane przez niego podczas składania zamówienia, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania w sprawie zamówienia.

8. Sklep uznaje za wiążący adres dostawy, pod który ma zostać dostarczony zamówiony towar, podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Na prośbę Klienta, przed przekazaniem zamówienia kurierowi, istnieje możliwość zmiany adres dostawy. Po przekazaniu zamówienia kurierowi, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

9. Jeśli towar został nadany na adres dostawy podany przez Klienta i został pod tym adresem odebrany, uważa się go za dostarczony prawidłowo. W przypadku niedostarczenia towaru z przyczyn niezawinionych przez Sklep i jego zwrotu do nadawcy, Klient ponosi koszt powtórnego nadania towaru w wysokości 30,00 zł za każdą paczkę.

IV. FORMY PŁATNOŚĆI

1. Płatność za towar następuje w formie:
a) przelewu w formie przedpłaty;
b) przelewu online;
b) kartą płatniczą;
c) gotówką przy odbiorze.

2. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku bankowego Sklepu. Przelewów dokonuje się na rachunek bankowy Sklepu numer 02 1090 1359 0000 0000 3502 4704.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, odpowiednio do wybranej przez Klienta formy płatności:
a) gotówką przy odbiorze – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia;
b) kartą płatniczą lub przelewem online – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia;
c) przelewem w formie przedpłaty – w kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu płatności za zamówiony towar.

2. Zamówienia są dostarczane na terenie całej Polski, w sposób wybrany przez Klienta spośród oferowanych na stronie internetowej Sklepu (www.unia- sklep.pl).

3. O etapach realizacji zamówienia Klient będzie na bieżąco informowany drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez niego podczas składania zamówienia.

4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych od dnia przyjęcia go do realizacji.

5. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania kurierowi. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą Klientów będących konsumentami.

6. W przypadku Klienta będącego konsumentem, wraz z towarem otrzymuje on pisemne potwierdzenie zawarcia umowy określające w szczególności jej datę, strony, przedmiot oraz cenę.

7. Klienta powinien sprawdzić stan towaru przy jego odbiorze w obecności kuriera w celu ustalenia, czy towar nie został uszkodzony mechanicznie podczas transportu.

VI. KOSZTY DOSTAWY

1. Koszty dostawy towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Klient.

2. Koszty dostawy towaru i inne koszty ponoszone przez Klienta zostaną wskazane w formularzu zamówienia i doliczone do płatności za towar.

3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) w zakładce „Koszty dostawy”.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku wad zamówionego towaru Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się drogą elektroniczną na adres mailowy (sklep@unia.pl), wpisując w temacie maila „Reklamacja”. Do wysyłanego maila należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) w zakładce „Formularz reklamacyjny”. W formularzu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Klienta, numer telefonu i numer faktury oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.

3. Sklep udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną, na adres mailowy, z który przysłana została reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru przy jego odbiorze w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego opisującego rodzaj uszkodzeń. Protokół reklamacyjny powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Wskazane jest również wykonanie zdjęć obrazujących powstałe uszkodzenia. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą Klientów będących konsumentami.

5. Klient dokonuje zwrotu właściwie zabezpieczonego i zapakowanego towaru do Sklepu na swój koszt.

6. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w szczególności przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Sklepu (Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Główna 14, 61-005 Poznań) lub drogą elektroniczną na adres mailowy (sklep@unia.pl). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

2. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie następuje drogą elektroniczną, na adres mailowy, z którego przysłane zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres Sklepu (Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Główna 14, 61-005 Poznań). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłani