DARMOWA DOSTAWA OD 160ZŁ!

Oficjalny sklep producenta

Regulamin sklepu

Regulamin z dnia 01.04.2022r., który obowiązuje od dnia 15.04.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.unia-sklep.pl prowadzony jest przez Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Główna 14, 61-005 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000115949, NIP 7770001803, REGON 000418283, telefon 61 877 03 31, która jest sprzedawcą, właścicielem Sklepu oraz administratorem danych osobowych (dalej „Sklep”).

2. Kupującym jest osoba, która złożyła zamówienie w Sklepie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej „Klient”).

3. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”). Klient akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „przeczytałem/am i akceptuję regulamin” przed złożeniem zamówienia.

4. Z ważnych przyczyn, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących regulacji prawnych, Sklep ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) informacji o dokonywanych zmianach z oznaczeniem tych zmian oraz poprzez przesłanie takiej informacji do Kupujących będących zarejestrowanymi klientami Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Wysyłki realizowane są tylko na terenie Polski.

6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę. Faktury wystawiane są tylko na adres polski.

II. OFERTA SKLEPU

1. Ceny produktów oferowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki. Wiążąca jest cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Sklep ma prawo do zmiany cen oferowanych produktów, a także wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów oraz wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień wcześniej złożonych przez Klientów.

3. Do sprzedaży na zasadach promocji przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba że szczegółowe zasady konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Oferty promocyjne umieszczane są na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl).

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedaż dokonywana jest na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu składania zamówienia zgodnie z Regulaminem.

2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu (www.unia-sklep.pl).

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) oraz zaakceptowanie Regulaminu.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie to mogło nie zostać przekazane do realizacji.

5. Zamówienie wiąże Klienta jako oferta od chwili jego złożenia, jeżeli:
a) Klient wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola formularza zamówienia oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) oraz
b) Klient zaakceptował Regulamin zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) oraz
c) Sklep niezwłocznie potwierdził przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował płatności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy, podany przez niego podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku dostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem, Sklep skontaktuje się z Klientem, drogą elektroniczną na adres mailowy lub telefonicznie na numer telefonu, podane przez niego podczas składania zamówienia, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania w sprawie zamówienia.

8. Sklep uznaje za wiążący adres dostawy, pod który ma zostać dostarczony zamówiony towar, podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Na prośbę Klienta, przed przekazaniem zamówienia kurierowi, istnieje możliwość zmiany adres dostawy. Po przekazaniu zamówienia kurierowi, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

9. Jeśli towar został nadany na adres dostawy podany przez Klienta i został pod tym adresem odebrany, uważa się go za dostarczony prawidłowo. W przypadku niedostarczenia towaru z przyczyn niezawinionych przez Sklep i jego zwrotu do nadawcy, Klient ponosi koszt powtórnego nadania towaru w wysokości 30,00 zł za każdą paczkę.

IV. FORMY PŁATNOŚĆI

1. Płatność za towar następuje w formie:
a) przelewu w formie przedpłaty;
b) przelewu online;
b) kartą płatniczą;
c) gotówką przy odbiorze.

2. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku bankowego Sklepu. Przelewów dokonuje się na rachunek bankowy Sklepu numer 02 1090 1359 0000 0000 3502 4704.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, odpowiednio do wybranej przez Klienta formy płatności:
a) gotówką przy odbiorze – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia;
b) kartą płatniczą lub przelewem online – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia;
c) przelewem w formie przedpłaty – w kolejny dzień roboczy po zaksięgowaniu płatności za zamówiony towar.

2. Zamówienia są dostarczane na terenie całej Polski, w sposób wybrany przez Klienta spośród oferowanych na stronie internetowej Sklepu (www.unia- sklep.pl).

3. O etapach realizacji zamówienia Klient będzie na bieżąco informowany drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez niego podczas składania zamówienia.

4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych od dnia przyjęcia go do realizacji.

5. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania kurierowi. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą Klientów będących konsumentami.

6. W przypadku Klienta będącego konsumentem, wraz z towarem otrzymuje on pisemne potwierdzenie zawarcia umowy określające w szczególności jej datę, strony, przedmiot oraz cenę.

7. Klienta powinien sprawdzić stan towaru przy jego odbiorze w obecności kuriera w celu ustalenia, czy towar nie został uszkodzony mechanicznie podczas transportu.

VI. KOSZTY DOSTAWY

1. Koszty dostawy towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Klient.

2. Koszty dostawy towaru i inne koszty ponoszone przez Klienta zostaną wskazane w formularzu zamówienia i doliczone do płatności za towar.

3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) w zakładce „Koszty dostawy”.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku wad zamówionego towaru Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się drogą elektroniczną na adres mailowy (sklep@unia.pl), wpisując w temacie maila „Reklamacja”. Do wysyłanego maila należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) w zakładce „Formularz reklamacyjny”. W formularzu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Klienta, numer telefonu i numer faktury oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.

3. Sklep udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną, na adres mailowy, z który przysłana została reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru przy jego odbiorze w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego opisującego rodzaj uszkodzeń. Protokół reklamacyjny powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Wskazane jest również wykonanie zdjęć obrazujących powstałe uszkodzenia. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą Klientów będących konsumentami.

5. Klient dokonuje zwrotu właściwie zabezpieczonego i zapakowanego towaru do Sklepu na swój koszt.

6. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w szczególności przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Sklepu (Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Główna 14, 61-005 Poznań) lub drogą elektroniczną na adres mailowy (sklep@unia.pl). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

2. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie następuje drogą elektroniczną, na adres mailowy, z którego przysłane zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres Sklepu (Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Główna 14, 61-005 Poznań). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w szczególności przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient dokonuje zwrotu właściwie zabezpieczonego i zapakowanego towaru do Sklepu na swój koszt. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

6. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Pouczenie o odstąpieniu do umowy znajduje się również na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287 z późn.zm.).

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn.zm.) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119 str. 1).

2. Klient wyraża zgodę na przetworzenie przez Sklep swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.

4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, a jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę – także w celach marketingowych lub w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb realizacji zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest art.6 ust.1 lit. a oraz b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

5. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres realizacji zamówienia oraz obowiązkowy okres archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, dane osobowe Klienta mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie w ramach celów wskazanych w pkt 4 powyżej inny podmiotom (np. urząd skarbowy), a także zewnętrznym dostawcom usług na rzecz Sklepu (np. podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze lub informatyczne).

7. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem Sklepu (Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. Główna 14, 61-005 Poznań) lub pod adresem mailowym (iod@unia.pl).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory powstałe w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Próbę pozasądowego rozwiązania sporu, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można podjąć poprzez kontakt na adres mailowy (sklep@unia.pl).

2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory powstałe w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez stosowny sąd. W sprawach przeciwko Klientowi będącemu konsumentem sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania Klienta, zaś w pozostałym sprawach sądem właściwym jest sąd siedziby Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1740 z późn.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.287 z późn.zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu (www.unia-sklep.pl) są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, a także ich wykorzystywanie, bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu, jest zabronione. Nazwy oraz znaki graficzne i towarowe oferowanych produktów firmowych są własnością Sklepu, natomiast nazwy oraz znaki graficzne i towarowe pozostałych produktów są własnością ich producentów, i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.

Regulamin z dnia 28.12.2014r., który obowiązuje do dnia 14.04.2022r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.unia-sklep.pl ( dalej Sklep) prowadzony jest przez Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Poznaniu, ul. Główna 14, NIP 777-00-01-803, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000115949, telefon nr 61 877 03 31, który jest stroną umowy sprzedaży, właścicielem sklepu oraz administratorem danych osobowych.

2. Kupującym jest osoba, która złożyła zamówienie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu ( dalej Regulamin). Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję” akceptuję warunki regulaminu”, przed złożeniem zamówienia.

4. Sklep ma prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian.

5. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu, z oznaczeniem tych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. Wysyłki realizowane są na terenie Polski. Do każdego zamówienia sklep wystawia fakturę. Faktury wystawiane są tylko na polski adres klienta.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

OFERTA SKLEPU

1. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, cła itp. Koszt dostawy towaru uwidoczniony jest odrębnie na stronie w dokumencie Koszt dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Sklep ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Warunki oferty promocyjnej zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową sklepu: www.unia-sklep.pl.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia”, znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu .

3. Sprzedaż będzie dokonywana na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu składania zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma automatyczną informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.

5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

6. Zamówienie wiąże Kupującego jako oferta od jego złożenia, jeżeli:

· wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą na stronie internetowej sklepu oraz

· zaakceptował warunki Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w rejestracji zamówienia oraz

· Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonał jego rejestracji i potwierdził jego otrzymanie.

7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia klient zostanie powiadomiony na adres mailowy, z którego złożył zamówienie.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, bądź skontaktuje się telefonicznie z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

9. Sklep www.unia-sklep.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

10. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku nie doręczenia przesyłki z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego i zwrotu jej do nadawcy, koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wynosi 30 zł za każdą paczkę. Jest to koszt ponoszony przez Sklep, na który składają się: koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

FORMY PŁATNOŚĆI

1. Płatność za zamówiony towar następuje jako przedpłata, przelewem na rachunek bankowy Zakładów Chemicznych Unia Spółdzielnia Pracy w Poznaniu ul. Główna 14; nr 02 1090 1359 0000 0000 3502 4704, lub w formie przelewu online, kartą płatniczą bądź za pobraniem przy odbiorze towaru.

2. Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Godpodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, odpowiednio do wybranej przez Kupującego formy płatności:

a) płatne przy odbiorze – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia,

b) przelewem online lub kartą płatniczą – w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia,

b) przelewem w formie przedpłaty – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,

2. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju, za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego.

3. O etapach realizacji zamówienia Kupujący będzie na bieżąco informowany mailowo na adres podany przez niego podczas składania zamówienia.

4. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.

5. Treść ust.4 nie ma zastosowania do konsumentów.

6. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest uszkodzony.

7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.

8. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, wraz z towarem otrzymuje on pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, określające datę, rodzaj, przedmiot oraz cenę.

KOSZTY PRZESYŁKI TOWARU

1. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.

2. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.

3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie www.unia-sklep.pl w zakładce „Produkty”.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru.

2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z producentem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się na adres mailowy: info@unia.pl, w temacie maila wpisując REKLAMACJA. Do wysyłanego maila należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny, który jest dostępny na stronie www.unia-sklep.pl w zakładce produkty. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego, w którym opisano rodzaj uszkodzeń. Dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim.

4. Treść ust. 3 nie dotyczy konsumentów.

5. Zwrot właściwie zabezpieczonego i zapakowanego toaru odbywa się na koszt Kupującego.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru przez Sklep.

7. W przypadku uznania reklamacji, Zakłady Chemiczne UNIA zwracają pieniądze klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni.

POZOSTAŁE

1 . Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy ze Sklepem bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, ze towar nie był używany w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania oraz nie jest zniszczony. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dokonać na adres sklepu: Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy 61-005 Poznań, ul. Główna 14 lub elektronicznie na stronie internetowej : www.unia-sklep.pl

2. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie 14 dni wraz z otrzymaną z nim fakturą na adres Sklepu, o którym mowa w pkt.1.

3. Sklep dokona zwrotu Kupującemu kwoty równej cenie towaru w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy, lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

4. Kupujący dokonuje zwrotu właściwie zabezpieczonego i zapakowanego towaru na swój koszt.

5. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego www.unia-sklep.pl: oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

6. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sklep w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.

7. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych dla potrzeb realizacji zamówienia.

8. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.

9. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu, a w przypadku gdy stroną transakcji jest konsument, także sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

10 . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 23.04. 1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.2014 poz.121), ustawy z 30.06.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

11. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością Zakładów Chemicznych UNIA Spółdzielnia Pracy w Poznaniu, natomiast pozostałych produktów są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.

0